Realizowane projektyProjekt „Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” był realizowany od 2010 do 2013 roku w ramach Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła 9 923 936,65 zł, z czego 3 963 747,38 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne. Po podpisaniu dnia 08.05.2012 roku aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu zmniejszyła się do 3 430 334,24 zł.
Na sfinansowanie wkładu krajowego projekt otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 500 000,- zł (wykorzystano 414 025,- zł) oraz dotacje celowe w latach 2011 i 2012 w wysokości odpowiednio 39 000,- zł i 16 170,- zł . Koszty niekwalifkkowalne projektu dofinansowało MKiDN w ramach Programu Infrastruktura Kultury, w roku 2010 – 900 000,- zł, w roku 2011 – 500 000,- zł
Większość robót budowlanych realizowano w czasie wakacji akademickich od czerwca do września każdego roku. Wykonawcą robót budowlanych zostało Konsorcjum firm: DIWAL Lerzy Cytacki, Leszek Królicki SJ oraz Budowlani sp. z o.o. Od 02.10.2012 roku dokończenie robót budowlanych projektu powierzono Firmie Projektowo-Budowlanej KONIOR SJ. Andrzej Konior, Krzysztof Konior.

Rok 2010
W 2010 roku zrealizowano roboty rozbiórkowe w holu i korytarzach, prace wyburzeniowe w części pomieszczeń dydaktycznych i na strychu, prace adaptacyjne obejmujące roboty murowe i konstrukcyjne (budowa nadproży i wstawianie podciągów stropowych, remont więźby dachowej), budowę ścian działowych, wyrównywanie warstw podłogowych, prace przygotowawcze dla sufitów podwieszanych, prace tynkarskie i okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych, przygotowanie konstrukcji więźby dachowej pod montaż okien połaciowych i klap dymowych. Dnia 23.06.2010 roku zainstalowano na budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego tablicę informacyjną, zawierającą informacje o źródłach finansowania projektu, zgodnie z Wytycznymi RPO WSL.

Rok 2011
W 2011 roku kontynuowano rzeczową realizację projektu. Roboty zewnętrzne obejmowały przebudowę i remont elewacji zachodniej wraz z wymianą i uzupełnieniem stolarki okiennej oraz budowę szybu windy. Roboty wewnętrzne obejmowały remont 38 sal usytuowanych na parterze oraz na I i II piętrze w zakresie demontażu starych okładzin akustycznych i wykładzin podłogowych oraz prace wykończeniowe - posadzki z wykładzinami i cokolikami, okładziny ścienne z wyciszeniami akustycznymi, sufity podwieszane, prace malarskie, a także montaż parapetów okiennych i stolarki drzwiowej wewnętrznej. Przedmiotowym pracom towarzyszyły roboty instalacyjne, nie będące kosztem kwalifikowanym Projektu. W 2011 roku oddano do użytku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego ok. 75% całkowitej powierzchni budynku.

Rok 2012
W 2012 roku wykonano roboty remontowo-konserwatorskie na elewacjach frontowej i bocznej wschodniej. W środku budynku zakres robót obejmował okładziny ścienne, sufity, podłogi i posadzki, część stolarki drzwiowej wewnętrznej, a także balustrady schodów głównego wejścia do budynku. Do 20.08.2012 roku roboty budowlane wykonywało Konsorcjum firm: DIWAL Lerzy Cytacki, Leszek Królicki SJ z siedzibą w Gliwicach oraz Budowlani sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu w oparciu o umowę z dnia 14.04.2010 roku. W związku z upadłością generalnego wykonawcy ogłoszono przetarg na dokończenie robót budowlanych i dnia 02.10.2012 roku podpisano umowę z Firmą Projektowo-Budowlaną KONIOR SJ Andrzej Konior, Krzysztof Konior, która niezwłocznie przystąpiła do kontynuacji robót.

Rok 2013
W 2013 roku firma KONIOR SJ dokończyła remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego. W wyniku realizacji projektu wyremontowano historyczny budynek o powierzchni 2 871 m2. Z 59 wyremontowanych sal dydaktycznych korzysta ok. 400 studentów.

Kalendarium realizacji projektu:

  • Dnia 29.03.2010 roku – podpisanie umowy w ramach Programu Promesa MKiDN.
  • Dnia 08.04.2010 roku – podpisanie Umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-045/09/00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
  • Dnia 14.04.2010 roku – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych projektu – Konsorcjum firm: DIWAL Jerzy Cytacki, Leszek Królicki SJ oraz Budowlani sp. z o.o. wykonawcę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego.
  • Dnia 25.05.2010 roku – przekazanie wykonawcy placu budowy
  • Dnia 08.05.2012 roku – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu zmniejszającego wartość projektu ze względu na oszczędności poprzetargowe
  • Dnia 20.08.2012 roku – pismo firmy DIWAL informujące o zaprzestaniu robót budowlanych na obiekcie.
  • Dnia 05.10.2012 roku – podpisanie umowy na dokończenie robót budowlanych projektu z Firmą Projektowo-Budowlaną KONIOR SJ Andrzej Konior, Krzysztof Konior.
  • Dnia 28.05.2013 roku – podpisanie Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego termin zakończenia projektu oraz aktualizującego wartość całkowitą projektu.
  • Dnia 01.07.2013 roku – zakończenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.


ostatnia modyfikacja: 29-09-2019 07:35
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek