Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIPDostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje ,,bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Akademia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Akademia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Akademię w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
 • Akademia nie dysponuje żądaną informacją,
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • -   przesłać pocztą na adres:
      Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
      ul. Zacisze 3
      40-025 Katowice,
 • -   złożyć osobiście w Rektoracie Uczelni,
 • -   przesłać pocztą elektroniczną na jeden z podanych niżej adresów e-mail:
      biurorektora@am.katowice.pl; biurorektora2@am.katowice.pl
 • -   przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:
      /amuzkatowice/SkrytkaESP

Przykładowy wzór wniosku
do pobrania (doc) (pdf)


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Akademia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Akademia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Uczelnia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Rektora Akademii.ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 09:55
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek