Zamówienia Publiczne

Archiwum

2012

Dostawy:

 1. Dostawa fletu altowego dla Akademii Muzycznej im. Karola
  Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/10/2012 z dnia 31.08.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 12-10-2012 09:03 plik PDF
  [2798.92 KB]
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty P.Pieprzyca 04-10-2012 08:36 plik PDF
  [610.08 KB]
  Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty z dnia 03.10.2012 r. P.Pieprzyca 04-10-2012 08:34 plik PDF
  [535.71 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 03-10-2012 15:54 plik PDF
  [373.08 KB]
  SIWZ - ZP.AM.10.2012 P.Olszewski 31-08-2012 18:27 plik PDF
  [419.4 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Olszewski 31-08-2012 18:26 plik PDF
  [24.83 KB]

 2. Dostawa klarnetu dla Akademii Muzycznej im. Karola
  Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/11/2012 z dnia 31.08.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 01-10-2012 10:57 plik PDF
  [3041.39 KB]
  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty P.Pieprzyca 27-09-2012 08:57 plik PDF
  [684.08 KB]
  Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty z dnia 21.09.2012 r. P.Pieprzyca 27-09-2012 08:54 plik PDF
  [623.79 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 21-09-2012 15:59 plik PDF
  [373.66 KB]
  SIWZ - ZP.AM.11.2012 P.Olszewski 31-08-2012 18:33 plik PDF
  [419.11 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Olszewski 31-08-2012 18:33 plik PDF
  [24.85 KB]

 3. Dostawa fortepianów dla Akademii Muzycznej im. Karola
  Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/12/2012 z dnia 31.08.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 01-10-2012 11:01 plik PDF
  [3004.29 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 21-09-2012 16:07 plik PDF
  [317.46 KB]
  SIWZ - ZP.AM.12.2012 P.Olszewski 31-08-2012 18:22 plik PDF
  [433.75 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Olszewski 31-08-2012 18:22 plik PDF
  [24.71 KB]

 4. Dostawa dwóch sztuk klawesynów dla Akademii Muzycznej w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/4/2012 z dnia 05.06.2012r.
  Termin składania ofert: 12-06-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Olszewski 29-08-2012 13:38 plik PDF
  [93.68 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty R.Plaza-Pietrycka 13-06-2012 10:42 plik PDF
  [37.17 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:38 plik PDF
  [60.1 KB]
  SIWZ R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:38 plik PDF
  [89.31 KB]
  Ośw. o spełnianiu warunków zał 1 R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:37 plik PDF
  [33.76 KB]
  Ośw. o nie podleganiu wykluczeniu zał 2 R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:37 plik PDF
  [37.99 KB]
  Formularz ofertowy zał 3 R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:37 plik PDF
  [50.09 KB]
  Wykaz zrealizowanych dostaw zał 4 pdf R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:37 plik PDF
  [29.43 KB]
  Umowa wzór - instrumenty muzyczne zał 5 R.Plaza-Pietrycka 05-06-2012 08:36 plik PDF
  [60.29 KB]

 5. Katowice: ZAKUP i DOSTAWA ORGANÓW MECHANICZNYCH Z PISZCZAŁKAMI DREWNIANYMI
  Numer ogłoszenia: 273682 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach , ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2554017, faks 32 7857911.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.katowice.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP i DOSTAWA ORGANÓW MECHANICZNYCH Z PISZCZAŁKAMI DREWNIANYMI.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia publicznego są organy mechaniczne z piszczałkami drewnianymi.

  Specyfikacja instrumentu:

  Organy do celów badawczych pozwalające na stosowanie dawnych strojów historycznych, badania i eksperymenty w zakresie dawnej techniki gry, wykonane w technologii historycznej.

  - ilość manuałów - 2

  - Skala manuałów C-f’’’

  - pedał - C-f’

  - baza pryncypałowa

  - 4 - zespół brzmieniowy z możliwością przestrajania, wykonany z drewna obejmujący nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8 głosów

  - taktura gry i taktura rejestrów

  - mechaniczna

  Z uwagi na miejsce posadowienia Zamawiający wymaga, by wymiary organów nie przekraczały następujących wartości:

  - wysokość nie więcej niż 2,3 m

  - szerokość nie więcej niż 2,3 m

  - głębokość wraz z ławką(siedziskiem) nie więcej niż 2,2 m.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących sprzęt zarówno nowy jak i używany.

  Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot umowy gwarancji nie krótszej niż 1 rok.
  .

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.13.00-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Ocena warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, jakie Wykonawca złoży w ofercie.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Ocena warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, jakie Wykonawca złoży w ofercie.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Ocena warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, jakie Wykonawca złoży w ofercie.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Ocena warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, jakie Wykonawca złoży w ofercie.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Ocena warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, jakie Wykonawca złoży w ofercie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  próbki, opisy lub fotografie

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  dokument potwierdzający, że Wykonawca zrealizował minimum 1 zamówienie na dostawy organów mechanicznych i że te dostawy zostały wykonane wykonywane należycie

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.am.katowice.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3, p. 46a.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3, p. 46a.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/7/2012 z dnia 27.07.2012r.
  Termin składania ofert: 06-08-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Olszewski 30-08-2012 12:24 plik PDF
  [86.61 KB]
  Ogłoszenie o wyniku postępowania P.Olszewski 30-08-2012 12:18 plik PDF
  [104.22 KB]
  Informacja o wyniku P.Olszewski 30-08-2012 09:30 plik PDF
  [433.53 KB]
  SIWZ organy P.Olszewski 27-07-2012 11:21 plik PDF
  [161.08 KB]

 6. Wykonanie i dostawa gitar romantycznych dla Akademii
  Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/8/2012 z dnia 31.08.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 11-10-2012 15:36 plik PDF
  [3632.58 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 04-10-2012 08:54 plik PDF
  [623.58 KB]
  SIWZ - ZP.AM.8.2012 P.Olszewski 31-08-2012 18:18 plik PDF
  [435.06 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Olszewski 31-08-2012 18:17 plik PDF
  [28.57 KB]

 7. Dostawa oboju miłosnego i fagotu dla Akademii Muzycznej im.
  Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/9/2012 z dnia 31.08.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 21-09-2012 09:55 plik PDF
  [3073.75 KB]
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty P.Pieprzyca 20-09-2012 14:39 plik PDF
  [1899.98 KB]
  SIWZ - ZP.AM.9.2012 P.Olszewski 31-08-2012 18:30 plik PDF
  [422.65 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Olszewski 31-08-2012 18:30 plik PDF
  [24.55 KB]

Usługi:

 1. Przetarg nieograniczony na usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu wycieczki zagranicznej do Turcji

  Zamówienie publiczne o numerze ZP / AM /2/ 2012 z dnia 20.01.2012r.
  Termin składania ofert: 27-01-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia R.Plaza-Pietrycka 13-02-2012 15:18 plik PDF
  [64.8 KB]
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty R.Plaza-Pietrycka 02-02-2012 08:17 plik PDF
  [28.88 KB]
  Załącznik nr 6 oswiadczenie o niewykluczeniu R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:26 plik PDF
  [26.8 KB]
  Załącznik nr 5 oświadczenie art 22 R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:26 plik PDF
  [24.91 KB]
  Załącznik nr 4 oswiadczenie o wpisie R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:26 plik PDF
  [25.12 KB]
  Załącznik nr 3 do SIWZ oferta R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:26 plik PDF
  [47.38 KB]
  Załącznk nr 2 do SIWZ -istotne umowy R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:25 plik PDF
  [31.2 KB]
  Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:25 plik PDF
  [35.57 KB]
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:25 plik PDF
  [74.87 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu R.Plaza-Pietrycka 20-01-2012 15:24 plik PDF
  [89.25 KB]

 2. Projekt remontu zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/14/2012 z dnia 03.10.2012r.
  Termin składania ofert: 11-10-2012 do godziny 10:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 07-11-2012 12:02 plik PDF
  [134.61 KB]
  Ogłoszenie o wyborze oferty P.Pieprzyca 29-10-2012 12:16 plik PDF
  [859.34 KB]
  SIWZ projekt P.Pieprzyca 03-10-2012 22:44 plik PDF
  [774.61 KB]
  Ogloszenie Projekty P.Pieprzyca 03-10-2012 22:43 plik PDF
  [434.87 KB]

 3. Nazwa zamówienia: "Przetarg ograniczony - Poligrafia"
  Usługi poligraficzne świadczone sukcesywnie na rzecz Akademii Muzycznej w Katowicach


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/1/2012 z dnia 12.01.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf R.Plaza-Pietrycka 26-01-2012 09:32 plik PDF
  [186.48 KB]
  Załacznik nr 3do SIWZpdf R.Plaza-Pietrycka 18-01-2012 15:28 plik PDF
  [46.85 KB]
  Wzór umowy do SIWZ R.Plaza-Pietrycka 18-01-2012 15:27 plik PDF
  [62.23 KB]
  SIWZ ZP/AM/1/2012 pdf R.Plaza-Pietrycka 12-01-2012 14:36 plik PDF
  [91.25 KB]
  Oswiadczenie o niewykluczeniu zał nr 2 R.Plaza-Pietrycka 12-01-2012 14:36 plik PDF
  [27.51 KB]
  Oświadczenie o spełnieniu warunków zał nr 1 R.Plaza-Pietrycka 12-01-2012 14:35 plik PDF
  [25.29 KB]
  Ogłoszenie pdf R.Plaza-Pietrycka 12-01-2012 09:36 plik PDF
  [86.66 KB]

Roboty budowlane:

 1. Dokończenie robót budowlanych projektu pn. "Remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach"


  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/13/2012 z dnia 05.09.2012r.
  Termin składania ofert: 20-09-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Pieprzyca 10-10-2012 09:41 plik PDF
  [3340.1 KB]
  Zawiadomienie o wyborze oferty P.Pieprzyca 02-10-2012 11:45 plik PDF
  [318.55 KB]
  Dokumentacja zdjęciowa 5 -Zał. nr 11.doc P.Pieprzyca 05-09-2012 17:07 plik ZIP
  [15150.12 KB]
  Dokumentacja zdjęciowa 4 -Zał. nr 11.doc P.Pieprzyca 05-09-2012 17:05 plik ZIP
  [16350.78 KB]
  Dokumentacja zdjęciowa 3 - Zał. nr 11.doc P.Pieprzyca 05-09-2012 17:03 plik ZIP
  [16954.78 KB]
  Dokumentacja zdjęciowa 2 - Zał. nr 11.doc P.Pieprzyca 05-09-2012 17:02 plik ZIP
  [15837.49 KB]
  Dokumentacja zdjęciowa 1 - Zał. nr 11.doc P.Pieprzyca 05-09-2012 17:00 plik ZIP
  [15434.39 KB]
  STWiORB - Zał. nr 10 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:54 plik ZIP
  [1043.6 KB]
  PROJEKT WYKONWCZY Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:52 plik ZIP
  [7431.24 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY specyfikacja Akademia wentylacja - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:51 plik PDF
  [316.13 KB]
  PRoJEKT WYKONAWCZY opis wentylacja - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:50 plik PDF
  [7144.47 KB]
  PROJEKT WYKONWCZY RYSUNKI 2 - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:46 plik ZIP
  [6064.33 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKI - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:42 plik ZIP
  [18207.63 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY OPIS częśc w WORD - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:39 plik ZIP
  [4789.7 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY OPIS AKADEMIA 2 zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:38 plik PDF
  [1955.87 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY Karty Katalogowe Akademia 2 scalone Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:38 plik PDF
  [6582.6 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY wod-kan - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:36 plik ZIP
  [1447.81 KB]
  PROJEKT WYKONAWCZY centralne ogrzewanie - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:36 plik ZIP
  [1098.75 KB]
  PORJKET WYKONAWCZY słabe prądy - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:35 plik ZIP
  [18189.48 KB]
  RYSUNKI ZAMIENNE P.Pieprzyca 05-09-2012 16:22 plik ZIP
  [5086.13 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:21 plik ZIP
  [5577.96 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SILNOPRĄDOWE Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:21 plik ZIP
  [7558.24 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:20 plik ZIP
  [911.61 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:19 plik ZIP
  [3647.98 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:18 plik ZIP
  [700.8 KB]
  PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ BUDOWLANA Rysunki - Zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:17 plik ZIP
  [13697.84 KB]
  DOKUMENTCJA PROJEKTOWA Opis budowlany zał. nr 9 P.Pieprzyca 05-09-2012 16:15 plik PDF
  [681.93 KB]
  Okładka P.Pieprzyca 05-09-2012 16:14 plik PDF
  [1302.59 KB]
  KARTY P.Pieprzyca 05-09-2012 16:13 plik ZIP
  [1622.13 KB]
  EKSPERTYZA PPOŻ P.Pieprzyca 05-09-2012 16:05 plik ZIP
  [8263.77 KB]
  PRZEDMIAR - roboty elektryczne - zał. nr 8 P.Pieprzyca 05-09-2012 15:57 plik PDF
  [119.05 KB]
  PRZEDMIAR - instalacje słaboprądowe - roboty dodatkowe - Zał. nr 7 P.Pieprzyca 05-09-2012 15:57 plik PDF
  [16.87 KB]
  PRZEDMIAR -instalacje słaboporądowe - Zał. nr 7 P.Pieprzyca 05-09-2012 15:56 plik PDF
  [78.29 KB]
  PRZEDMIAR- roboty remontowe i naprawcze Zał. nr 6 P.Pieprzyca 05-09-2012 15:56 plik PDF
  [65.58 KB]
  WZÓR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE P.Pieprzyca 05-09-2012 15:46 plik PDF
  [231.98 KB]
  SIWZ P.Pieprzyca 05-09-2012 15:43 plik PDF
  [541.8 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu P.Pieprzyca 05-09-2012 15:42 plik PDF
  [483.54 KB]

 2. Aranżacja holi i klatki schodowej oraz prace zabezpieczające pomieszczenia wody lodowej i schodów wejściowych w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Wokalno-Instrumentalny)

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/3/2012 z dnia 09.05.2012r.
  Termin składania ofert: 22-05-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o unieważnieniu pdf R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 12:24 plik PDF
  [49.13 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu pdf R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 19:10
  rejestr zmian
  plik PDF
  [207.2 KB]
  SIWZ pdf R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 11:10
  rejestr zmian
  plik PDF
  [145.72 KB]
  Formularz ofertowy zał nr 1pdf R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 09:20 plik PDF
  [66.28 KB]
  Remont klatki schodowej przedmiar zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 09:19 plik PDF
  [48.95 KB]
  AM-RYS. 1 RZUTY CZ.1 zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 09:18 plik PDF
  [449.38 KB]
  AM-RYS. 2 RZUTY CZ.2 zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 09:18 plik PDF
  [274.15 KB]
  AM-RYS. 3 PRZEKROJ zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 09:17 plik PDF
  [314.83 KB]
  AM-RYS. 4 ARANZACJA zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 08:54 plik PDF
  [3714.82 KB]
  AM-RYS. 5 SCHODY ZEWNETRZNE zał.2 R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 08:43 plik PDF
  [102.02 KB]
  Wzór umowy zał nr 3 pdf R.Plaza-Pietrycka 09-05-2012 08:43 plik PDF
  [114.31 KB]

 3. Aranżacja holi i klatki schodowej oraz prace zabezpieczające pomieszczenia wody lodowej i schodów wejściowych w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Wokalno-Instrumentalny

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/5/2012 z dnia 23.05.2012r.
  Termin składania ofert: 06-06-2012 do godziny 09:00

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Informacja o unieważnieniu R.Plaza-Pietrycka 11-06-2012 09:23 plik PDF
  [49.43 KB]
  Ogłoszenie o zamówieniu pdf R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:21 plik PDF
  [51.08 KB]
  SIWZ pdf R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:21 plik PDF
  [145.66 KB]
  Formularz/ofertowy.pdf zał 1 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:20 plik PDF
  [66.28 KB]
  Remont klatki schodowej przedmiar zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:20 plik PDF
  [48.95 KB]
  AM-RYS. 5 SCHODY ZEWNETRZNE zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:18 plik PDF
  [102.02 KB]
  AM-RYS. 4 ARANZACJA zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 13:11 plik PDF
  [3714.82 KB]
  AM-RYS. 3 PRZEKROJ zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 12:32 plik PDF
  [314.83 KB]
  AM-RYS. 2 RZUTY CZ.2 zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 12:31 plik PDF
  [274.15 KB]
  AM-RYS. 1 RZUTY CZ.1 zał.2 R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 12:31 plik PDF
  [449.38 KB]
  Wzór umowy zał nr 3 pdf R.Plaza-Pietrycka 23-05-2012 12:31 plik PDF
  [114.31 KB]

 4. Aranżacja holi i klatki schodowej oraz prace zabezpieczające pomieszczenia wody lodowej i schodów wejściowych w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Wydział Wokalno-Instrumentalny).

  Zamówienie publiczne o numerze ZP/AM/6/2012 z dnia 12.07.2012r.

  Nazwa dokumentu os. publikująca
  os. odpowiedzialna
  Data publikacji Pobierz
  [rozmiar]
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia P.Olszewski 12-07-2012 08:15 plik ZIP
  [4.79 KB]ostatnia modyfikacja: 07-11-2012 12:02
osoba modyfikująca: Piotr Pieprzyca
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek