Konkursy na stanowiska


18-07-2016

Ogłoszenie o Konkursie

DZIEKAN

Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy     

w Katedrze Pedagogiki Muzyki

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r.
  „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami z zakresu teorii i pedagogiki muzyki,
 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub
  w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, 
 • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokumenty  należy  składać do dnia 19.08.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 2.  


ostatnia modyfikacja: 18-07-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek