Konkursy na stanowiska


12-07-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy

w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu

specjalność: pianista akompaniator

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla oraz udokumentowane doświadczenie we współpracy
  z dyrygentami.

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • zgłoszenie udziału w Konkursie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
 • dokumentacja dorobku artystycznego i dydaktycznego.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  16.08.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  ostatnia modyfikacja: 12-07-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek