Konkursy na stanowiska


06-07-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Instytucie Jazzu

specjalność: kompozycja i aranżacja

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych,
  w dyscyplinie artystycznej – kompozycja i teoria muzyki lub równoważny, 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – kompozycja i teoria muzyki,
 • w przypadku uzyskania stopnia naukowego za granicą – dokument potwierdzający równoważność,
 • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
 • Oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dokumenty  należy  składać do dnia  08.08.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. ostatnia modyfikacja: 06-07-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek