Konkursy na stanowiska


08-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Jazzu

specjalność: gra na trąbce

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł profesora sztuk muzycznych lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (specjalność: gra na trąbce), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • odpis nadania tytułu profesora sztuk muzycznych lub uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka (specjalność: gra na trąbce), 
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji.

3. Dokumenty należy składać do dnia 08.07.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.ostatnia modyfikacja: 08-06-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek