Konkursy na stanowiska


08-06-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Instytucie Wokalno-Aktorskim

specjalność: wokalno-aktorska

 

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - wokalistyka, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka,
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  08.07.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  


ostatnia modyfikacja: 08-06-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek