Konkursy na stanowiska


20-04-2016

Ogłoszenie o konkursie

DZIEKAN

Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko asystenta

w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

specjalność: teoria muzyki

 

 

  1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w zakresie teorii muzyki.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  • podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie teorii muzyki,
  • oświadczenie o niekaralności.

3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


4.   Dokumenty należy składać do dnia 23 maja 2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2. 


ostatnia modyfikacja: 20-04-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek