Konkursy na stanowiska


15-01-2016

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Instytucie Wokalno-Aktorskim

 

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2.  Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących 

       dokumentów: 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej. 


4.  Dokumenty  należy  składać do dnia  15.02.2016 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2.  






ostatnia modyfikacja: 15-01-2016
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-Dominiczewska



Akademia Muzyczna Katowice - budynek