Konkursy na stanowiska


11-09-2015

Ogłoszenie o konkursie

 DZIEKAN

WYDZIAŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

     Konkurs Otwarty na stanowisko starszego wykładowcy

w wymiarze ¾ etatu,

w  Katedrze Instrumentów Smyczkowych

specjalność: gra na skrzypcach

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych magisterskich  studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
  • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pedagogiczny w uczelni lub w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla.

 
2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:
 

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Oświadczenie o niekaralności,
  • Dyplom ukończenia wyższych magisterskich studiów muzycznych, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 

3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokumenty  należy  składać do dnia 12. 10. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze  3, I piętro, pok. nr 3.  

 


ostatnia modyfikacja: 11-09-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek