Konkursy na stanowiskaOgłoszenie o konkursie

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Kameralistyki

 

 

 

1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 
2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu, Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy
     kwalifikacyjnej.
 
Dokumenty  należy  składać do dnia  24. 09. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 3.  ostatnia modyfikacja: 15-05-2018 03:34
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek