Konkursy na stanowiska


10-07-2015

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska adiunkta,

w Instytucie Wokalno-Aktorskim

specjalność: śpiew solowy

 

 

        1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

        2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących              

         dokumentów:

 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora sztuki, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

         3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy  

        kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty  należy  składać do dnia  10. 08. 2015 r. w Dziale Kadr   Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 3. 


ostatnia modyfikacja: 10-07-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek