Konkursy na stanowiska


21-05-2015

Ogłoszenie o konkursie

Katowice, 21.05.2015 r.

 

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Fortepianu

specjalność: gra na fortepianie

 

 

1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają co najmniej stopień doktora sztuki, 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących    dokumentów:

 

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki, 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego,
  • Oświadczenie o niekaralności.

 

3.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4.   Dokumenty  należy  składać do dnia  22. 06. 2015 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 3. 


ostatnia modyfikacja: 21-05-2015
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek