Konkursy na stanowiska


14-08-2013

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w zakresie kierunku/dyscypliny artystycznej dyry

DZIEKAN
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

w zakresie kierunku/dyscypliny artystycznej dyrygentura

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • posiadają co najmniej 10-letni staż pedagogiczny w uczelni lub szkolnictwie muzycznym niższego szczebla
  • wykazują się znacznymi  osiągnięciami artystycznymi i dydaktycznymi.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych.
  4. Życiorys.
  5. Dokumentacja osiągnięć artystycznego i dydaktycznego.

Dokumenty należy składać do dnia 16.09.2013 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej -
Katowice, ul. Zacisze 3. – Budynek Rektoratu I piętro, pokój nr 2.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  starszego wykładowcy.

 

 

 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 14-08-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek